Images
Images
Images
Images
Images
images
images

විදුලි කාර්මික NDT 2

Domestic Wiring , Industrial Wiring, Industrial Motor Control, Pneumatic ,PLC

images
images

AL Technology

2021 Revision

images
images

Electrician

Domestic ,Inddustrial

images images
About

ISURUTECH.COM

1990 අංක 20 දරණ තෘතීයක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පනත යටතේ තාක්ෂණික හා ආයතනය ලෙස 1991දී තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව පිහිටවන ලදී.එහි මුලික වගකීම වන්නේ ප්‍රතිපත්ති සම්පදනය සැලසුම් කිරිම තත්ත්ව සහතික කිරීම රටේ තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන සම්බන්ධීකරණය හා සංවර්ධනය කිරීමයි.

ඉසුරු ඔටෝමේෂන් සිස්ටම්ස් වන අප ආයතනය උක්ත TVEC ආයතනය මගින් නියමනය වන, P03|0102 අංකය යටතේ ලියපදිංචිය ලබා ඇත.

Students Registration

පලමුව ඔබ මෙහි ලියාපදිංචි වීමේදී Register එකට ගොස් එහි ඉල්ලා තිබෙන තොරතුරු නිවැරදිව පුරවා ලියාපදිංචි විය යුතුය.ඔබ එහි ලබා දෙන දුරකතන අංකය ඔබගේ Username එක වනු ඇත.අනතුරුව Login වී ඔබගේ User Panel එකේ ඇති Edit Profile වෙත ගොස් ඔබ තෝරා ගන්නාවු ඔබට අවශ්‍ය Courses සහ Classes ලබා දි Update කළ යුතුය.එහිදි ඔබගේ Profile Picture එකද ඔබටම වෙනස් කර ගත හැකි වේ.

How to Pay Class Free

මුලින්ම ඔබ කළ යුතු වන්නේ ඔබගේ User Panel එකට Login වීමය.අනතුරුව එහි මුල් පිටුව තුල ඔබගේ My Details කොටසේ ඔබ තෝරාගත් Courses සහ Classes අනුව ඒවට අදාළ ගුරුවරු හා පන්ති ගාස්තු තෝරා Purchase Section කොටසෙන් ඔබගේ පන්ති ගාස්තු ගෙවිමට හැකි වේ.

253

Registered Students

3

Online Classes

3

Teachers

3

All Courses

Our Lecturers

Expert Lecturers

Student Reviews

What Our Students Say